Inauguracja projektu „Kocham bliźniego sewgo”

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni objęto w 2019 r. projektem pn. „Kocham bliźniego swego”, który jest częścią tzw. Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Ów projekt został wyróżniony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na pierwszym etapie konkursu i ostatecznie dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, jego autorem jest Dariusz Gozdek specjalista pracy z rodziną niniejszego Ośrodka oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni pokrywa część kosztów na kadrę specjalistyczną, którą zatrudniono do realizacji zajęć profilaktycznych i udzielania wsparcia psychologicznego.

 

Cel główny projektu: Podniesienie świadomości społecznej młodzieży wybranej szkoły i rodziców uczniów na temat zjawiska przemocy w rodzinie, podniesienie w grupie docelowej umiejętności komunikowania się bez przemocy oraz zwiększenie wrażliwości moralnej odbiorców projektu.

 

Na projekt składają się następujące oddziaływania:

 

  1. Konferencja tematyczna;

 

  1. Zajęcia profilaktyczne z uczniami w dwóch blokach tematycznych:

Blok I „Trening umiejętności interpersonalnych z naciskiem na porozumiewanie się bez przemocy”;

Blok II „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie, z naciskiem na poszerzenie świadomości uczestników na temat przyczyn zachowań przemocowych, psychologicznych oraz prawnych konsekwencji jej stosowania”.

 

W czasie zajęć grupowych uczniowie otrzymają książkę tematyczną, ulotkę informującą o dostępnych formach pomocy w Gminie Kcynia, broszurę pt. „Człowiek, wartości i przemoc” oraz broszurę pt. „Niebieskie Karty – Czy to dla mnie?”.

 

  1. Punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa. W punkcie uczniowie będą mogli skorzystać
    z poradnictwa i psychoedukacji z elementami wsparcia.

 

 23 września br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt uroczyście otwarta przez Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugę, na której głos zabrali: prof. dr hab. Roman Ossowski Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Honorowy Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykład pt. Warunki dobrostanu psychicznego człowieka w kontekście relacji międzyosobowych; starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni mgr Lidia Pazderska wystąpienie pt. Charakterystyka sprawcy przemocy w rodzinie na podstawie doświadczeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni; specjalista pracy z rodziną  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kcyni mgr Dariusz Gozdek wystąpienie pt. Miłować bliźniego jak siebie samego – porozumiewanie się bez przemocy; dyrektor Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji Maksym Sliazin wystąpienie pt. Moje osobiste doświadczenia
z wojny w Donbasie
, zaśpiewał również dwie piosenki autorskie mające moralizatorski i ewangeliczny wydźwięk.

Podczas konferencji wyświetlono młodzieży 45 minutowy film przedstawiający wywiad psychiatry
z psychopatycznym seryjnym mordercą, sprawcą przemocy domowej, który wychował się w rodzinie naznaczonej problemem alkoholowym – od pierwszych lat życia doświadczał w niej przemocy fizycznej oraz psychicznej ze strony własnych rodziców.

W czasie konferencji udostępniono uczniom przygotowane dla nich materiały profilaktyczne.

Wydarzenie zakończyło się przemówieniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pani Katarzyny Kluczyńskiej. Konferencję poprowadził Dariusz Gozdek.

 

Od 25 września do grudnia br. realizowane będą zajęcia profilaktyczne z grupami klasowymi
i grupami rodziców młodzieży z 8 klas objętych projektem. Zaangażowano do projektu dwóch specjalistów, praktyków, którzy poprowadzą warsztaty z młodzieżą i spotkania z rodzicami uczniów. Każda grupa klasowa objęta będzie autorskimi programami profilaktycznymi sporządzonymi przez realizatorów.

Punkt konsultacyjny uruchamiany na terenie szkoły funkcjonował będzie od września do grudnia 2019 r.
w wymiarze 20 godzin w okresie trwania projektu.