Informacja dla uczniów/rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie zdalnej (on-line) od dnia 25 marca 2020r.
(Rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W związku z tym nastąpi zmiana organizacji pracy według poniższych ustaleń:

http://zstkcynia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacja-dla-Rodzicówuczeń.doc